Revír Majdán

O revíre

V minulosti revír Pálfiovcov

História

Poľovníctvo a chov poľovnej zveri v oblasti Malých Karpát má bohatú tradíciu. V okolí Smoleníc a Horných Orešian, na území dnešného poľovného revíru Majdán, sa rozprestieralo od 16. storočia panstvo Országhovcov a Erdődyovcov. V roku 1777 tento chotár prevzali Pálfiovci, ktorí boli uznávaní poľovníci. Najmä gróf Móric a jeho syn Jozef príkladne spravovali lesy, pričom kládli dôraz na udržiavanie dostatočného počtu vysokej zveri. Z dôvodu výnimočnosti revíru, bol v lesných porastoch uprednostňovaný výkon práva poľovníctva aj pred samotnou produkciou drevnej hmoty. Vďaka ich hospodáreniu jelenia zver z tejto oblasti nikdy nevymizla a už v tej dobe dosahovala nadpriemerné trofejové hodnoty.

Pálfiovci na území dnešného revíru Majdán okrem iného založili aj jednu z prvých pstruhových liahní na území Slovenska (1861) a vybudovali sieť rybníkov pre chov lososovitých rýb, ktorá pozostáva z 18 rybníkov, kde sa chová pstruh potočný a dúhový. V roku 1945 sa dostali tieto grófske veľkostatky, poľovné revíri ale aj zámok rodiny Pálfiovcov do štátneho vlastníctva a dodnes sú lesy v správe štátneho podniku LESY SR, š.p..

Revír Majdán tak ako ho poznáme dnes bol založený v roku 1998, a to nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Trnave o jeho uznaní. V roku 2016 v rámci verejnej obchodnej súťaže organizovanej štátnym podnikom LESY SR, š.p. sa užívateľom poľovného revíru Majdán stala poľovnícka organizácia – Karpatské poľovnícke združenie, ktorá revír užíva dodnes.

Prírodné podmienky

Revír sa rozprestiera na východnom úpätí Malých Karpát vo výbežku Trnavskej pahorkatiny, má celkovú výmeru 3118, 15 ha. Revír sa nachádza pri obci Smolenice, pričom od krajského mesta Trnava je vzdialený 18 km, od Nitry 65 km a od Bratislavy ho delí 50 km.

Prírodný charakter revíru môžeme popísať ako bohato zalesnený, nakoľko takmer celá plocha revíru (96, 46 %) je porastená dubovými a bukovými lesmi. Na nezanedbateľnej časti revíru sa rozprestierajú mladé lesné porasty, kde zver nachádza útočisko a ktoré jej slúžia ako ležoviská. Severozápadnú hranicu revíru tvorí hrebeň Malých Karpát, ktorý je zároveň prirodzenou bariérou eliminujúcou migráciu turistov. Hrebeň tým vytvára ďalšiu zónu, kde zver nachádza trvalý pokoj. Skalnaté hrebeňové partie revíru zároveň poskytujú vynikajúce podmienky pre obrusovanie ratíc muflonej zveri.

Mimoriadne hodnotným krajinným prvkom je bohatá hydrologická sieť revíru, ktorú tvorí Polomský potok, potok Majdán, Smolenický potok a potoky Parná a Smutná. Práve vďaka výdatnej hydrologickej sieti aj počas suchých letných období nachádza zver dostatok vody pre jej napojenie. Hydrologickú sieť revíru dotvárajú výdatné pramene pitnej vody, ako je napr. prameň Husí stok, pri ktorých sa pravidelne osviežujú návštevníci revíru.

Popísané prírodné podmienky v kombinácii s kvalitnou starostlivosťou o zver podmienili vysokú početnosť zazverenia a vysoké trofejové hodnoty. Muflonia a jelenia zver dosahujú v posledných rokoch historické maximá, vrátane medailových trofejí. K rozmanitosti revíru zároveň prispieva aj neustále sa zvyšujúca prítomnosť danielej zveri a samozrejmosťou zostáva značná početnosť diviačej zveri.

Turistické zaujímavosti

Nie len poľovný revír ale aj jeho širšie okolie poskytuje viaceré príležitostí pre trávenie voľného času, nielen pre náruživých poľovníkov, ale aj pre ich rodiny a priateľov. Mikroregión Smolenice ponúka široké možnosti turistického vyžitia s úchvatnými malokarpatskými scenériami a kultúrnymi pamiatkami.

Medzi najznámejšie kultúrne a prírodné pamiatky nachádzajúce v blízkosti revíru, patrí nepochybne Smolenický zámok s okolím, praveké slovanské hradisko Molpír, Jaskyňa Driny – jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nadšenci pešej turistiky alebo cykloturistiky si určite obľúbia náučný chodník Majdán, ktorý prechádza od priehrady Horné Orešany až po vodnú nádrž Parina. Ďalším vhodným turistickým cieľom je Národná prírodná rezervácia Záruby, s rovnomenným najvyšším vrchom Malých Karpát s výškou 768 m. n. m.

V prípade záujmu stráviť v tejto lokalite pobyt, či už ako jednotlivec alebo v sprievode rodiny, nie je problém si prenajať chatu v rekreačných oblastiach Majdán, Jahodník  alebo Záruby, prípadne sa ubytovať v niektorom z malých penziónov priamo v revíri alebo v okolitých obciach.